Direct contact? Bel mij op 06 52882545

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nofluk, gevestigd te Marijenkampen – versie geldig vanaf 01-09-2018. Versie 1.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nofluk. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nofluk.
 2. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Nofluk behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de bestelling te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nofluk erkend.
 4. Nofluk garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nofluk bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Aan de leveringsplicht van Nofluk zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door geleverde zaken Nofluk een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Nofluk heeft terug gezonden, is de koop een feit.
  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Nofluk. De afnemer dient Nofluk te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Nofluk er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag minus de door ons betaalde verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  1. Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
  2. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
  3. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  4. Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, of die snel kunnen bederven of verouderen, bijvoorbeeld groendecoraties.

Gegevensbeheer

 1. Indien je een bestelling plaatst bij Nofluk, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nofluk. Zie hiervoor de privacy verklaring.
 2. Nofluk respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

Garantie

 1. Nofluk garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 2. De garantietermijn van Nofluk komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  Nofluk is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. Nofluk geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren en dergelijke in houten producten vallen buiten de garantie, aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft.
 4. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nofluk) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nofluk. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Nofluk schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. In gebruikneming na constatering van gebreken, of wanneer er beschadiging ontstaat na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien klachten van de afnemer door Nofluk gegrond worden bevonden, zal Nofluk naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nofluk en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Nofluk) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nofluk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 6. Nofluk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 7. Deze garantie geldt niet indien:
  1. Zolang de afnemer jegens Nofluk in gebreke is.
  2. De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
  3. De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nofluk en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  5. Bij oververhitting door verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, kou of droogte.

Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Nofluk zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Nofluk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Nofluk gelden niet automatisch ook niet voor nabestellingen.
 5. Nofluk kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Nofluk en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door Nofluk op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Nofluk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etcetera.; onder andere gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etcetera op de internetsite van Nofluk gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Aan foto’s van leveranciers worden geen rechten ontleend.

Overmacht

 1. Nofluk is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nofluk, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Nofluk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nofluk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Nofluk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

 1. Nofluk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer een bestelling wordt betaalt met iDeal ontvang je automatisch een orderbevestiging per mail. Wanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van Nofluk zal je bestelling in behandeling worden genomen.
 2. De door Nofluk geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Nofluk of een door Nofluk aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Nofluk haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Nofluk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Nofluk.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Nofluk en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Nofluk er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.